HCI som praktiksted for lærerstuderende​

Praktikpolitik - beskrivelse af HCI som praktiksted

Læs uddannelsesplan for VIA Aarhus HER

Mål og intentioner:

 • At de studerende føler sig velkomne, hurtigt integreres på skolen og i løbet af praktikperioden oplever sig selv som en kollega med det øvrige personale.
 • At de studerende i praktikperioden møder praktiklærere, som kan engagerer sig i rollen som praktiklærer og lærerrollemodel.
 • At de studerende under praktikopholdet gives en høj grad af selvstændigt ansvar for planlægning og afholdelse af undervisningen.
 • At praktiklæreren under de studerendes undervisning i udgangspunkt indtager en iagttagende rolle.

Forløb:

 • At de studerende forud for praktikforløbet på skolen møder skolens leder og introduceres til skolen – herunder også en rundvisning og afgivelse af skemaønsker.
 • At de studerende oplever at de i god tid har kontakt med de praktiklærere, som de skal samarbejde med i praktikperioden.
 • At praktiklærerne og de studerende forud for praktiksamarbejdet orienterer sig om praktiksamarbejdets indhold og fokus.
 • At praktiklæreren og de studerende forud for praktiksamarbejdet laver klare aftaler omkring praktiksamarbejdets elementer, herunder aftaler om skriftliggørelse af planlægningen, vejledningstimernes indhold og afholdelse, praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning.
 • At praktiklæreren sammen med de studerende løbende og efter praktikperioden evaluerer praktikforløbet i en mundtlig samtale.

Forventninger og krav til de studerende:

 • At de er engagerede i at opleve ”efterskolelivet” i sin helhed.
 • At de undersøger hvad skolen står for, inden de ønsker praktik her.
 • At de respekterer HCI´s pædagogik og idégrundlag.
 • At de er loyale og engagerer sig.
 • At de udnytter periodens muligheder aktivt og selvstændigt.
 • At de fagligt kan gå ind og undervise i emner indenfor vores pensum.
 • At de fungerer, som en del af medarbejdergruppen og ikke i et område mellem elever og medarbejdere.
 • At de deltager i tilsyn - 1 gang ugentligt og mindst 1 weekend.
 • At de påtager sig lærerrollen og er en god rollemodel for eleverne.
 • At planen for undervisningen er skriftliggjort forud for undervisningen/praktiktimerne, og at praktiklæreren er bekendt med denne plan.
 • At de er forberedte til vejledningstimerne og er aktive i forhold til at stille dagsordenspunkter for samtalerne med vejleder og medstuderende.

​​

Bekendtgørelse angående praktikpolitik:

Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms-

og voksenuddannelser.

§ 6. Det påhviler institutionens leder at gøre eksaminanderne bekendt med hvilke mål og krav, der er væsentlige for prøverne.

Stk. 2. Institutionens leder skal sørge for, at eksaminanderne i god tid orienteres om følgende praktiske og proceduremæssige

forhold:

1) Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter.

2) Antal prøver og eventuelle regler om udtræk af fag.

3) Eventuelle frister for tilmelding.

4) Regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for eller en del af prøven eller eksamen.

5) Betingelse for deltagelse.

Stk. 3. Institutionens leder skal endvidere sørge for, at eksaminander og øvrige medvirkende ved prøver og eksamen i god tid

bliver bekendt med reglerne om:

1) Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde, jf. § 8.

2) Anvendelse af hjælpemidler, jf. § 14.

3) Hvornår er prøve begyndt, jf. § 15.

4) Konsekvenser af at komme for sent, jf. § 16.

5) Særlige prøvevilkår, jf. § 17.

6) Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp, jf. § 19.

7) Klageprocedure og klagefrister, jf. kap. 10.

Stk. 4. Institutionen kan fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd og

om identifikation af eksaminanden.

Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte regler og retningslinjer skal være tilgængelige på institutionen hjemmeside.​.